„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
PODMIENKY PRIJATIA

Prijímanie do „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.) a podmienkami prijatia občanov do zariadenia sociálnych služieb NSK.

Pred poskytovaním sociálnych služieb je potrebné posúdenie občana na odkázanosť na  poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení a má trvalý pobyt v územnom obvode Nitrianskeho samosprávneho kraja podá  „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, oddelenie posudkových činností, Rázusova 2 A, 949 01 Nitra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu. Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie poskytuje Odbor sociálnych vecí ÚNSK na tel č. 037/6922928,  037/6922958,  037/6922989, alebo osobne na čísle dverí 014.

Tlačivá potrebné k posúdeniu odkázanosti občana na sociálnu službu:
- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
- Určená osoba – Príloha k žiadosti (v prípade, ak si žiadateľ nemôže sám podať žiadosť)
- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Tlačivá sa nachádzajú na portáli ÚNSK – www.unsk.sk v sekcii Odbor sociálnych vecí – Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby. 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, oddelenie posudkových činností v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách vydá občanovi „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a následne „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh  sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný. 

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí právoplatnosti, ktoré vyznačí Úrad Nitranského samosprávneho kraja, záujemca požiada o sociálnu službu zariadenie vyplnením tlačiva ,,Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“, ktoré doručí, najlepšie osobne, do nášho zariadenia.

Ak fyzická osoba – žiadateľ, vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe tlačiva "Potvrdenie  lekára o zdravotnom stave" tejto fyzickej osoby, podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, žiadosť sa zaradí do Zoznamu žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.
V prípade, že v zariadení je voľné miesto, žiadateľ podal žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, bude vyzvaný k nástupu. Pred nástupom doloží doklady podľa zoznamu s doplňujúcimi informáciami na zmapovanie osobnej, rodinnej a sociálnej anamnézy. Cieľom získavania informácií je pomôcť klientovi adaptovať sa na nové prostredie.

Zariadenie so žiadateľom uzatvorí písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:

Zmluvné strany
- Predmet zmluvy
- Druh, formu, deň a miesto začatia poskytovania sociálnej služby
- Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby
- Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia
- Podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
- Práva a povinnosti zúčastnených strán
- Skončenie poskytovania sociálnych služieb
- Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb
- Záverečné ustanovenia

Po prijatí do zariadenia udržiavame kontakt s rodinou, známymi a zároveň pomáhame klientovi pri nadväzovaní sociálnych kontaktov v zariadení.