„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
O ZARIADENÍ

Oznámenie pre návštevníkov zariadenia:


Po konzultácii s RÚVZ odporúčame obmedziť návštevy klientov z dôvodu nárastu respiračných ochorení.

V Olichove, 1.2.2019„SVETLO“, ZSS OLICHOV

 

„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Poskytuje starostlivosť občanom s kombináciou postihnutí s celoročným pobytom. Zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.

 

Zariadenie vzniklo na začiatku 20. storočia, pričom sa na strednom a severnom Slovensku evidovalo 565 detí sluchovo postihnutých, ktorým  nebola poskytovaná žiadna starostlivosť. Tieto deti sa stávali záťažou pre rodinu a boli nútení vykonávať ťažkú prácu. Mnohí z nich sa po dosiahnutí plnoletosti túlali po mestách, živorili alebo boli odkázaní na krádeže. Z tohto dôvodu vznikol spolok, ktorý sa snažil pomôcť postihnutým ľuďom a prenajal Jazerný majer v Kremnici, kde zamestnal sluchovo postihnutých v poľnohospodárskej výrobe, ktorým bolo poskytované ubytovanie a strava. 8.septembra 1937 spolok sluchovo postihnutých prikúpil poľnohospodársku usadlosť Olichov. Sluchovo postihnutí tu boli najskôr umiestnení do starých čeľadníckych domov, kým sa nepostavila nová budova. Dokončená bola v roku 1940  s kapacitou 80 miest.


Vzhľadom na politické zmeny sa aj existencia dobrovoľných spolkov stala neúčinnou a dňom 1. januára 1951 bol aj Domov pre hluchonemých v Olichove začlenený pod správu štátu.


V súčasnosti sa tu nachádza 203 klientov. 67 klientov má psychiatrické ochorenie,   115 klientov mentálne ochorenie a 21 klientov kombinované ochorenie. Veková hranica klientov sa pohybuje od 20 do 90 rokov. V zariadení máme 161 klientov mobilných, 37 klientov čiastočne mobilných a 5 imobilných klientov. O klientov sa v nepretržitej prevádzke stará kvalifikovaný personál.


Našim cieľom je podnietiť klientov k záujmovej a pracovnej činnosti, vzbudiť u nich záujem prežívať život radostne a plnohodnotne i prostredníctvom ich sebarealizácie, vo forme kultúrno-záujmovej, etickej, estetickej, rozumovej, hudobnej, telesnej, pohybovej, pracovnej činnosti. Pre lepší život klientov sú organizované výlety a spoznávanie rôznych kútov Slovenska ako napr. Vysoké Tatry, Banská Štiavnica, Staré Hory,  Bojnice a mnohé iné, ale i pravidelné relaxačno-rekondičné pobyty pri Jadranskom mori. Naši klienti sa zapájajú i do športových, kultúrnych akcií aj tanečných zábav v iných ZSS. Taktiež sa úspešne zúčastňujeme prehliadok dramatickej tvorby klientov ZSS v Nitrianskom samosprávnom kraji – vtedy sa naši klienti vžijú do hereckých rolí a s ich pričinením ožívajú na javisku známe rozprávky.


Dôležitú úlohu v našom zariadení zohrávajú i zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít, aby i takýmto spôsobom skvalitňovali služby poskytované v našom zariadení. Prostriedkom, ktorý dáva  možnosť zamestnancom ZSS lepšie porozumieť nepočujúcim klientom, ktorí sú tiež súčasťou „SVETLO“, ZSS Olichov  je i „Kurz posunkového jazyka“- zvýšenie adaptability a profesionalizácie zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, ktorý sa koná prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v  spolupráci s nitrianskou Efetou, do ktorého je v súčasnosti zapojených 20 zamestnancov, ale  i klientov.