„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
O ZARIADENÍ

Aktuálne informácie a príspevky nájdete na našej novej webstránke: „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov (ZSS) je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou a jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. 

Nachádza sa v katastri obce Volkovce, 8km od mesta Zlaté Moravce. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana z dôvodu jeho ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu.

Zariadenie poskytuje sociálne služby v 

   • špecializovanom zariadení – forma pobytu celoročná

   • domove sociálnych služieb – forma pobytu celoročná

   • rehabilitačnom stredisku – denná aj pobytová formaPriestory a vybavenosť zariadenia

Zariadenie sa nachádza v samostatnom oplotenom areáli. Areál je pekne udržiavaný, je tu veľa zelene, stromov, mobilné záhradky, oddychové zóny, besiedky, kde môžu klienti tráviť svoj čas. V zariadení je aj kaplnka, v ktorej sa raz za týždeň konajú sväté omše. Po sv. omši kňaz navštevuje jednotlivé oddelenia a tak aj imobilní klienti majú možnosť pristupovať k sviatostiam. Malá kaplnka sa nachádza aj vonku, v areáli zariadenia.


Ubytovanie

ZSS poskytuje svojou kapacitou ubytovanie pre 203 klientov, ktorí vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav,  stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby sú rozdelení do troch pavilónov. K dispozícii sú  štandardne vybavené izby, v moderne zrekonštruovanom pavilóne „A“ jedno, dvoj a trojlôžkové s vlastným sociálnym zariadením. Na jednotlivých poschodiach sa nachádzajú aj spoločenské miestnosti. 


Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v spoločnej jedálni,  pre imobilných a čiastočne imobilných klientov v spoločenských miestnostiach na jednotlivých poschodiach. Klientom, ktorí sú pripútaní na lôžko, sa strava podáva na izbách, vybavených na stolovanie obslužnými servírovacími stolíkmi. Okrem racionálnej stravy varíme aj  bezlepkovú   a diabetickú stravu 5-  6 krát denne.


Opatrovateľsko-ošetrovateľské a podporné služby

V ZSS je zabezpečovaná pomoc a starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sú odkázaní na pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní, vyzliekaní a ďalších úkonoch, ktoré si nemôžu sami zabezpečiť. V úzkej spolupráci so všeobecnými a špecializovanými lekármi, prostredníctvom sestier, praktických sestier a opatrovateliek, sú im zabezpečované potrebné ošetrovateľské úkony. Zariadenie poskytuje aj ďalšie služby, ako je upratovanie, pranie a žehlenie odevov a pod.


Aktivity pre klientov

Pre mobilných klientov ponúkame množstvo aktivít priamo v zariadení, ale aj mimo neho

  • činnostná terapia v pracovných dielňach – práca s hlinou, výroba sviečok, práca s textilom, pletenie z pedigu,....

  • dramatoterapia – nacvičovanie hudobných programov, divadelných predstavení, scénok

  • práca v záhrade

  • vychádzky do okolia

  • zábavy v zariadení aj mimo neho

  • návštevy koncertov

  • kultúrne podujatia v zariadení aj mimo neho

  • športové aktivity, súťaže v zariadení aj mimo neho

  • každý týždeň sv. omša v kaplnke zariadenia

  • klienti majú k dispozícií počítač s prístupom na internete


Klienti so zhoršenou mobilitou, imobilní alebo pripútaní na lôžko majú možnosť výberu z rôznych aktivít podľa záujmu a zdravotného stavu:

  • návšteva kňaza pri lôžku, podávanie sviatostí

  • sociálna rehabilitácia

  • biblioterapia

  • techniky muzikoterapie 

  • pamäťové cvičenia

  • spoločenské hry

Klientom zabezpečujeme aj kadernícke  a pedikérske služby priamo v zariadení.